You are currently viewing การติดตั้งเบื้องต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ TIJ

การติดตั้งเบื้องต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ TIJ

  • Post author:
  • Post category:article

เทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ คือ การปล่อยให้หมึกไหลผ่านหัวฉีดขนาดเล็กภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีกำลังมาก อีกทั้งยังมีการพัฒนาในเรื่องหมึกอุดตันอีกด้วย ฉะนั้นการติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ จึงไม่ใช่เรื่องยาก โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. ทำเลการติดตั้ง

1.1 ควรตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ให้อยู่บนพื้นราบ

1.2 ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ง่ายในการต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ หรือ network interface cable

1.3 ควรเผื่อระยะห่างรอบๆตัวเครื่องไว้เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซม

1.4 หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องพิมพ์วันหมดอายุในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง ควรตั้งให้ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

1.5 ไม่ควรวางเครื่องพิมพ์ไว้ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน

2. การเชื่อมต่อเคเบิล

2.1 ปิดเครื่องพิมพ์วันหมดอายุและคอมพิวเตอร์ก่อน รวมถึงปิดแหล่งจำหน่ายไฟด้วย

2.2 เชื่อมเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยกดคำว่า “ Printer Manual”

2.3 ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์วันที่ให้ตรงกับตัวเต้ารับที่เสียบปลั๊ก

2.4 เช็คตามข้อข้างบนอีกครั้งแล้วกดเปิด Power Supply

3. การเปิดใช้งาน

3.1 เปิดเครื่องพิมพ์วันหมดอายุก่อนจึงเปิดคอมพิวเตอร์ตาม

3.2 นำตลับหมึกเข้าไปใส่แต่เมื่อแกะผลิตภัณฑ์แล้วควรใส่ทันทีและไม่ควรเขย่าไปมา

3.3 ดำเนินการไปที่โหมดล้างหัวเครื่องพิมพ์ก่อนใช้งานจริง

นี้คือ 3 ขั้นตอนหลักในการติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อเครื่องและอายุการใช้งาน