You are currently viewing <strong>ความแตกต่างระหว่างเครื่องพิม์วันที่แบบ Laser กับ ระบบ Printing</strong>

ความแตกต่างระหว่างเครื่องพิม์วันที่แบบ Laser กับ ระบบ Printing

  • Post author:
  • Post category:article

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาตลอดเวลา เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ Laser กำลังถูกนำไปใช้ในหลายแวดวงการธุรกิจ เช่น ยา หรือ สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่สามารถพิมพ์วันที่ผลิตและบาร์โค้ดได้ ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกใช้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ Laser กับ Printing ( CIJ และ TIJ ) แต่อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์วันที่สองชนิดนี้

1.ค่าใช้จ่าย

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเครื่องพิมพ์วันหมดอายุทั้งสองระบบมีราคาที่แตกต่างกันซึ่งระบบ Laser จะมีราคาที่สูงกว่าระบบ Printing แต่ถ้าเทียบกันในด้าน Operating Costs ระบบ Laser จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในระยะยาวเนื่องจากระบบนี้บำรุงรักษาง่ายกว่า ซึ่งแตกต่างกับระบบ Printing อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ Printing ต้องใช้หมึกและมีการเปลี่ยนอะไหล่ตามกำหนด

2. ประสิทธิภาพในการพิมพ์วันที่

ประสิทธิภาพในที่นี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ ความเร็วและความคงทนในการพิมพ์ เริ่มจากเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ Laser จะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและคงทนมากกว่า รวมไปถึงอัตราการผลิตที่สูงอีกด้วย ส่วนเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ และ CIJ สามารถพิมพ์ลงได้หลากหลายวัตถุแต่ความติดทนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วย เช่น อุณหภูมิ 

อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ด้วย

ปัจจัยหลักทั้ง 2 ข้อนี้ถือเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ Laser และ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ และ CIJ