You are currently viewing ตัวแปรที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

ตัวแปรที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

  • Post author:
  • Post category:article

โดยเฉลี่ยของอายุเครื่องพิมพ์วันหมดอายุนั้นจะอยู่ที่ 5 ปี แต่บางเครื่องพิมพ์ก็สามารถมีอายุการใช้งานได้นานกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาและการใช้งาน ดังนั้นจึงทำให้เกิด 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่ออายุของเครื่องพิมพ์วันที่

1.คุณภาพ

โดยทั่วไปโมเดลของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่มีคุณภาพสูงจะผลิตมาจากวัสดุที่คงทนกว่าโมเดลที่มีคุณภาพต่ำจึงส่งผลให้การใช้งานในระยะยาวนั้นดีกว่า

2.การบำรุงรักษา

เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานอย่างยิ่ง ซึ่งมีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การทำความสะอาดเป็นประจำ เปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อถึงอายุขัยและการใช้หมึกกับกระดาษที่มีคุณภาพ

3.การใช้งาน

ความถี่ในการใช้งานเครื่องพิมพ์วันที่เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อายุการใช้งานลดลงได้ เช่น ถ้าในหนึ่งวันคุณพิมพ์ข้อมูลลงบนสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถส่งผลให้เครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานน้อยกว่าการที่คุณใช้เครื่องพิมพ์เป็นบางครั้ง

4.สภาพแวดล้อม

เครื่องพิมพ์ที่ถูกจัดตั้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยฝุ่น อุณหภูมิที่สูงหรือความชื้นจะทำให้เกิดโอกาสที่อายุการใช้งานลดน้อยลงกว่าเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่ตั้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้ Docod ขอแนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์วันที่ของเราเพราะมี IP ที่สามารถกันได้

อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุจะขึ้นอยู่กับรุ่นและการใช้งาน หากต้องการอายุขัยที่ยาวนานให้เลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงกว่า คอยดูแลรักษา และใช้งานตามประสิทธิภาพ