You are currently viewing มาตราฐาน IP บนเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

มาตราฐาน IP บนเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

  • Post author:
  • Post category:article

สภาพแวดล้อมเป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ แต่สมัยนี้เครื่องพิมพ์วันที่หลายรุ่นมี IP ที่แสดงถึงระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า IP Standard หรือ Ingress Protection Rating จะประกอบด้วยเลขสองหลักซึ่งหลักแรกบ่งบอกถึงระดับการป้องกันของแข็ง ส่วนหลักที่สองจะบอกถึงระดับการป้องกันของเหลว 

ในหลักแรกมีทั้งหมด 7 ระดับ ดังนี้

1.ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันใดๆ

2.ระดับ 1 หมายถึง ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 50 mm ขึ้นไป

3.ระดับ 2  หมายถึง ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 12 mm ขึ้นไป

4.ระดับ 3  หมายถึง ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 2.5 mm ขึ้นไป

5.ระดับ 4  หมายถึง ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 1 mm ขึ้นไป

6.ระดับ 5 หมายถึง ป้องกันฝุ่นได้โดยที่อาจจะมีฝุ่นเข้าไปในเครื่องบ้าง

7.ระดับ 6 หมายถึง ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์

ในหลักที่สองมีทั้งหมด 11 ระดับ ดังนี้

1.ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันใดๆ

2.ระดับ 1 หมายถึง ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวตั้งกับตัวอุปกรณ์เท่านั้น

3.ระดับ 2  หมายถึง ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ที่ทำมุมสูงสุด 15 องศาจากแนวตั้ง

4.ระดับ 3  หมายถึง ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ที่ทำมุมสูงสุด 60 องศาจากแนวตั้ง

5.ระดับ 4  หมายถึง ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้ทุกทิศทาง

6.ระดับ 5 หมายถึง ป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้ทุกทิศทาง

7.ระดับ 6 หมายถึง ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้ทุกทิศทาง

8.ระดับ 6K หมายถึง ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงที่ตัวอุปกรณ์ได้ทุกทิศทาง

9.ระดับ 7 หมายถึง ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่น้ำได้ลึกสุด 1 m เป็นเวลาสูงสุด 30 นาที

10.ระดับ 8  หมายถึง ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่น้ำแบบถาวร

11.ระดับ 9K หมายถึง ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษที่อุปกรณ์

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุของ DOCOD นั้นได้ผ่านค่ามาตราฐาน IP 65 ซึ่งหมายความว่าตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำจากการฉีดได้แบบสมบูรณ์แม้จะติดตั้งเครื่องในที่ที่สภาพแวดล้อมอับชื้น